Независим строителен надзор, технически паспорти, оценка за съответствие на инвестиционни проекти, проектиране.

Услуги 

СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР 

СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР по време на строителството – осъществяван в следните задължителни дейности:

 • Започване на строителството, съобразно изискванията на ЗУТ;
 • опазване на околната среда по време на изпълнение на строежа;
 • пълнота и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на строителството;
 • Контрол по изпълнение на строителството съгласно одобрените инвестиционни проекти и изискванията по чл.169 ал.1 и 2 от ЗУТ;
 • Контрол по прилагането на условията за безопасност на труда, съгласно проекта за безопасност и здраве строителството;
 • Контрол на строителството с оглед недопускане на увреждане на трети лица и имоти;
 • Контрол за постигане на резултати по Енергийна ефективност;
 • Контрол на документацията за въвеждане в експлоатация на строежа;
 • Подписва съставените актове и протоколи по време на строителството, съгласно ЗУТ и наредба № 3/2003г, необходими за оценка на строежите, съобразно изискванията за безопасност и законосъобразното им изпълнение;
 • В заповедната книга на строежа записва заповеди във връзка със строителството, както и следи за тяхното изпълнение;
 • Взема решения от техническо естество, които са в обхвата на отговорността му и които не водят до изменение на проекта;
 • При констатиране на нарушаване на техническите правила и нормативи в три дневен срок от установяване на нарушението уведомява ДНСК;
 • След края на строителството и след писмените становища от специализирани контролни органи по законосъобразното изпълнение на строежа и по готовността му за въвеждане в експлоатация изготвя окончателен доклад до ДНСК/РДНСК, Община.

СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР 

ОЦЕНКА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Услугите, предлагани от специалистите на „ДИД-КИГ” ЕООД включват:

 • Установяване на законосъобразността на съществуващите строежи;
 • Установяване на законността на издадената скица (виза за проектиране) с нанесен начин на застрояване, издадена в съответствие с влязъл в сила ПУП ;
 • Съдействие на Инвеститора при предпроектни проучвания, запознаване с нормативни актове за проектиране и Евро кодовете, към момента на изработване на проекта;
 • Съдействие на Инвеститора към момента на изработване на проекта;
 • Контрол за прилагане на изисквания за безопасност на проекта, включващи: носимоспособност, пожарна безопасност, хигиена, опазване на околната среда, топлосъхранение и икономия на енергия, безопасност на труда по време на строителството; Контрол за осъществена съгласуваност на проекта с всички специализирани контролни органи и експлоатационни предприятия в зависимост от обекта на строителство;
 • Контрол за установяване на налична съгласуваност между отделните части на проекта;
 • Контрол за установяване на правилно проектиране на инсталации и инженерни системи;
 • Следене за цялостно окомплектоване на проектната документация;
 • Следене за спазване на изискванията за проектиране на инсталации и инженерни системи;
 • Консултиране по налични предварителни договори за присъединяване от експлоатационните дружества, относно финансовата и техническата им целесъобразност съгласно изискванията на Инвеститора.

Инвеститорски контрол

При възлагане на Инвеститорски контрол от Клиента, “ДИД-КИГ ” ЕООД изпълнява или участва при изпълнението на всички или част от следните дейности:

 • Съдейства на инвеститора при издаването на разрешително за строеж, като преди това е участвал съвместно с него при изготвянето на техническото задание за проектиране;
 • Анализ на стойността на строителството с пазарни аналози. Количествено стойностна сметка.;
 • Информационно обезпечаване на бизнес плана на инвестиционното намерение;
 • Заедно с Инвеститора прави/предлага на инвеститора Подизпълнители и доставчици на обекта;
 • Без да създава пречки за нормалния производствен процес контролира  качеството на работа  на Главния изпълнител при изпълнение на  строително-монтажните работи на всеки етап от строителството
 • Контролира изпълнението на строително-монтажните работи – да отговарят на БДС и техническите нормативни изисквания;
 • Контролира изпълнението на СМР да бъде в съответствие с двустранно подписаните количествени сметки и работни проекти.
 • Съветва Инвеститора при избор на материали, които подлежат на влагане в обекта;
 • Действително извършените работи се приемат след измерване и контрол за съответствие с изискванията на проекта от страна на инвеститорския контрол;
 • Следи за спазването на действително извършените работи с договорените единични цени;
 • Следи за спазването на графика на изпълнение;
 • С подписа си удостоверява в акт обр. 19 стойността и обема на извършените и приети от него СМР
 • Контролира влагането на материали в обекта, като изисква да отговарят на съответните изисквания, което да бъде удостоверено с документи. При констатирано отклонение от приетите стандарти спира тяхното влагане, както и налага отстраняването им.
 • При възникнали по време на строителството проблеми съдейства на фирмата изпълнител за своевременното им решаване
 • Контролира ценообразуването и цените на видовете СМР
 • Изисква и взема участие при пробни изпитания на скрити работи преди тяхното закриване, както и участва в комисии по съставяне на необходимите актове
 • Чрез организирана от него комисия да предприема действия отстраняване на появилите се скрити недостатъци по време на строителството;
 • При оторизиране от Инвеститора, съдейства при издаването от ДНСК/РДНСК на разрешение за ползване на обекта;
 • Предлага на Инвеститора мерки за отстраняване на констатирани нередности в хода на строителството, свързани с качеството на изпълнение, слабости в организацията на работата и нарушение на технологичния процес от фирмата-главен изпълнител;
 • Уведомява инвеститора в писмена форма с вписани съображения и предложения при всяко спиране или забава на строителството, не по негова инициатива
 • организира всички процедури, свързани с предаването на Инвеститора и въвеждането на обектите в експлоатация;
 • контролира предаването и окомплектоването на екзекутивната документация;
 • създава  организация и необходими документи по подготовката и направа на комплексните изпитания и 72 часови такива в експлоатационен режим, и всякакви други изпитания, изисквани от българските стандарти и закони.
 • Организира обучението на експлоатационния персонал съвместно с монтажниците на машини, съоръжения, оборудване и поддръжка преди предаване на обекта за ползване.

Становища, експертизи, оценки, анализи, доклади, уведомления, заявления

"ДИД-КИГ" ЕООД извършва следните дейности по подпомагане и съдействие на своите клиенти:

Представителство на Възложителя пред експлоатационните дружества: Електроразпределителни дружества, Водни оператори („Софийска вода” АД, ВиК), Топлофикационни дружества, Газоразпределителни дружества, Кабелни и телекомуникационни оператори и др., а освен това и пред съответните контролни органи: ДНСК, общини, НАГ, РИОКСВ, РИОСВ, Басейнови дирекции, Напоителни системи, Служба „Земеделие”, Служба „Пожарна безопасност и защита на населението”, Агенция по геодезия, картография и кадастър,

Пътно управление, Българска агенция по Безопасност на храните, Зелени системи, Улично осветление и др.;

Изготвяне на концесионни анализи (правен, икономически и технически анализ) за обекти, попадащи в обхвата на Закона за концесиите: кариери за добив на инертни материали, язовири, водоеми, плажове, спортни съоръжения и терени, минерални води, подземни богатства, пътища и др.

Изготвяне на заявления и съпътстващата ги проектна документация за издаване на Разрешително за водовземане от повърхностни, подземни или минерални води, както и Разрешение за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води;

Извършване на мониторингови наблюдения на свлачища, язовирни стени, находища на минерална вода и др.;

Изготвяне на технически експертизи, конструктивни становища и обследване на съществуващи сгради и съоръжения на техническата инфраструктура;

Изготвяне на геоложки и хидрогеоложки доклади;

Изготвяне на доклад за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС);

Изготвяне на уведомление за инвестиционно предложение до РИОСВ в съответствие със Закона за опазване на околната среда;

Изготвяне на Мотивирано предложение до ОС;

Съдействие при изграждане и узаконяване на сондажни кладенци и водохващания за питейно битово водоснабдяване на населени места, вкл. проектиране на санитарно охранителни зони, както и регистрация на шахтови кладенци и септични изгребни ями за лични нужди;

"ДИД-КИГ" ЕООД предлага цялостно изготвяне и съгласуване на проектната документация, както и пълния набор от съпътстващата документация по реализация на инвестиционните проекти.

Подготовка на тръжна документация и оферти за участие в търгове

"ДИД-КИГ" ЕООД извършва следните дейности, свързани с изготвяне на тръжна документация и оферти за участие в търгове:

Изготвяне на оферти за участие в търгове от името на участника:

 • Анализиране и попълване на тръжните книжа;
 • Съставяне на техническото предложение за изпълнение на поръчката - техническа оферта;
 • Подготвяне на документите на фирмата, покриващи минималните изисквания на възложителя;
 • Проверка и окомплектоване на офертата.

Изготвяне на тръжна документация и тръжни процедури от името на възложителя:

 • Определяне на правни, финансово - икономически, ресурсни и технически изискванията към участниците;
 • Изготвяне на техническо задание, образец на офертата, проект на договор и др.

Посредничество при сделки с недвижими имоти

"ДИД-КИГ " ЕООД извършва следните дейности, свързани с посредничество при сделки с недвижими имоти:

Систематизиране на информация за състоянието на пазара на недвижими имоти;

Публикуване на обяви за набиране на оферти;

Извършване на огледи;

Организиране и посредничество при водене на преговорите между купувача и продавача;

Упражняване контрол върху изправността на всички документи, необходими за реализиране на покупко продажбата;

Изготвяне на проект на предварителен договор;

Проектен мениджмънт

"ДИД-КИГ " ЕООД извършва следните дейности, при осъществяване не проектен мениджмънт:

Оценка на проекта;

Предварителни проучвания;

Планиране на строителството;

Оценка на риска – строителен, оперативен, пазарен, политически, финансов и законодателен;

Контрол на проектирането;

Изготвяне на тръжна процедура за избор на изпълнител;

Контрол на строителство;

Въвеждане в експлоатация.